Notice

Title Published Date File Notice Deadline
दरभाउपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना Suppy and Installation of New 3-Phase Line and Transformer in Lab Building 2080-12-25 Closed !!!

Publications

Applicant's information (for flower decoration training)
Applicant's information (For flower nursery training)
Applicant's information (For cutflower training)
Applicant's information (For technician training)
आलङ्रकारिक बिरूवाहरूमा लाग्ने प्रमुख रोग कीराहरू र तिनको ब्यवस्थापन
इन्डोर बिरूवाहरूको हेरचाह र हुर्काउने प्रविधि
सुनाखरी फूल खेती प्रविधि
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७७/७८
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन पुस्तिका २०७६/077
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन पुस्तिका २०७4/०75
The Physiology of Flowering Plants
The Gardeners Guide to Cactus The 100 Best Paddles, Barrels, Columns, and Globes
The Flower Book - A Celebration of Gorgeous Flowers for Your Home (DK Publishing) (2017)